Mätning av kraftverkan i slag och sparkar

10.10.2022

Toni Pasanen, styrelseledamot i SFKO och tränare på elitnivå m.m., har i anslutning till sin kandidatexamen på GIH skrivit följande examensarbete som är värt att läsa då uppsatsen är av värde för vår idrott.  

Syfte och frågeställning: Detta arbete syftar till att utvärdera en metod för att mäta kraftverkan kvantitativt av slag och spark med avseende på validitet och reliabilitet med målet att svara på frågan: Går det att mäta kraftverkan i slag- och sparkartekniker (genomförande av slag- eller sparkrörelse) på ett enkelt och tillgängligt sätt med god validitet och reliabilitet med den valda metoden?

Metod: Detta arbete innehåller flera delar. En litteraturstudie som syftade till att få en bild över forskningsläget kring ämnet. Mätutrustning anskaffades, testutrustning och testmiljö byggdes. Därefter testades validiteten och reliabiliteten i mätutrustningen. Mätutrustningen som användes i den här studien var en vattenvattenfylld droppformad slagsäck med en sensor, Aqua Training Bag (ATB säck), som mätte kraft i slagen. För att kunna mäta validiteten i mätutrustningen användes en mätpåle. Mätpålen bestod av en träbalk med en kalibrerad mätsensor som mätte kraften vid sammanstötningen med slagsäcken. I första delen av testerna släpptes mätpålen likt en vagga (slagvagga), upphängd i taket med snören, mot fyra olika träffområden på slagsäcken. Slagvaggan släpptes från tre olika höjder mot respektive träffområde. I andra delen av testerna utdelades slag med varierande kraft med mätpålen mot ATB säcken. Fem 30 sekunders slagserier genomfördes med mätpålen. Mätvärden från slagsäcken och mätpålen jämfördes med varandra.

Resultat: Resultaten visar att det finns en signifikant korrelation mellan uppmätta variablerna maxkraft och impuls från mätpålen och mätvärdena från ATB säcken. Det finns en hög positiv linjär korrelation mellan uppmätta variablerna maxkraft och impuls från mätpålen och kraften i ATB säcken. Höga värden på determinationskoefficienten visar att variationen i kraften i ATB säcken kan förklaras av ändringar i variablerna maxkraft och impuls från mätpålen.

Slutsats: Efter att ha validerat metoden med en kalibrerad mätpåle går det att dra slutsatsen att det går att mäta kraftverkan i slag- och sparkartekniker med god validitet och reliabilitet med ATB säcken. Metoden är enkel och tillgänglig då det finns på kommersiella marknaden.

Länk till hans examensarbete: https://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1640177&dswid=-9638